Czym jest Biblia?

Opublikowany 28-06-2015

Co zawiera Biblia, czego nie zawiera i przede wszystkim o czym jest?

Zastanawialiście się dłużej czym jest Biblia? Księga wydrukowana do tej pory w największej ilości sztuk licząc jej przekłady i skalę czasu.

W historii wielu ludzi umarło za samo jej posiadanie. Jeszcze więcej ludzi zabito za wiarę w zapisane w niej słowa.

Biblia jest zbiorem ksiąg od najstarszej Tory, czyli pięcioksięgu Mojżeszowego do najnowszych listów Nowego Testamentu oraz Księgi Objawienia Jana (Apokalipsy).

Wyznania chrześcijańskie mają różny stosunek do tej księgi. Katolicy czytają ją rzadko, bardzo słabo ją znają. Nawet księża katoliccy nie studiują wnikliwie Biblii na seminariach teologicznych, gdzie przedkłada się pisma wydane przez Watykan. Protestanci uważają, że ich kanon biblijny (zbiór ksiąg w Biblii protestanckiej, który jest uboższy o kilka ksiąg tzw. deuterokanonicznych, zawartych w Biblii zatwierdzonej przez Watykan) jest doskonały, co więcej uważają, że Biblia w całości (w ich kanonie) jest doskonała i nie można nic dodać ani nic ująć.

Co ja o tym uważam?

Biblia jest zbiorem ksiąg. W ujęciu ogólnym Biblia zawiera wszystko czego potrzebuje człowiek do poznania, nawrócenia, oczyszczenia się ze źródeł zła i zapewnienia sobie zbawienia. Tak uważam. Ale tylko w ujęciu ogólnym.

Wierzę, że Bóg zadbał o fakt, aby powyższe założenia pozwalała spełnić każda wersja i przekład Biblii, pomimo oczywistych różnic, przekłamań, prób manipulacji i nieścisłości pojawiających się w różnych miejscach przekładów Biblii.

Zastanawiając się głębiej dochodzimy jednak do sedna – jak powstał kanon? W gruncie rzeczy kanon Biblijny został ostatecznie ustanowiony przez Watykan. Dokładnie nie wiemy jakie i ile ksiąg jest przed nami ukrywanych. Wiemy, że wiele ksiąg, które powinny znaleźć się w kompletnej Biblii, nie znajduje się w niej. Przykładem nasuwającym się w pierwszej chwili jest Księga Henocha, która zawiera wiedzę prorocką i materiały niezwykle niepożądane i niebezpieczne … dla hordy szatana.

Dysponujemy natomiast dostatecznym świadectwem na temat autora (Henocha) aby w pełni zaufać tej księdze i uznać ją za słowo Bożę przekazane Henochowi.

Podobnie w Biblii nie znajdziemy (wymienianej w Księdze Jozuego oraz Drugiej Księdze Samuela) Księgi Sprawiedliwego (znanej też pod nazwą Księga Jaszera).

Biblia zawiera za to listy Pawła, które w ostatnim czasie budzą sporo kontrowersji.

Czy listy Pawła podważają autorytet Biblii? Nie. Czy brak niektórych pism podważa autorytet Biblii? Również nie.

W ujęciu ogólnym Biblia wystarcza. Jednak dla wnikliwych poszukiwaczy źródeł poznania, gorąco pragnących zrozumienia, sama Biblia nie wystarcza. Sięgamy więc po szereg różnych pism, aby wyciągać z nich dodatkowe elementy „układanki’.

Czy Biblię możemy nazwać w całości Pismem Świętym?

Moim zdaniem nie. Biblia zawiera w prawdzie święte pisma z pewnością natchnione Słowem Boga. Zawiera jednak również w moim rozumieniu pisma nie natchnione jak listy lub różne księgi dydaktyczne, służące pełniejszemu zrozumieniu Bożego Planu i Bożego Prawa.

Osobiście traktuję Biblię jako zbiór pism. Bo tym właśnie Biblia jest. Pewnym zbiorem pism, wliczając w to księgi Słowa Bożego jak i dodatkowe pisma. Zbiór ten jednak został (w znanej nam formie) wprowadzony do użytku głównie przez Watykan. Już sam ten fakt budzi niepokój. Dodając brak Księgi Henocha w Biblii (która była znana i czytana przez uczniów Chrystusa, o czym w Biblii jest świadectwo) winniśmy podejść z dozą dystansu do traktowania Biblii jako idealnej całości, odrzucając tym samym np. Księgę Henocha.

Przeciwnicy takiego podejścia podniosą argument, że niejako podważam autorytet Biblii. Nic bardziej mylnego. Nie podważam autorytetu pism Słowa Bożego. Jednocześnie nie uważam za autorytatywne np. listów Pawła, które zawierają wiele „podejrzanych” wersetów, jednak ich dokładniejszą analizę przedstawię za jakiś czas.

Nie mamy niezaprzeczalnego świadectwa co do natchnienia listów Pawła Duchem Świętym, a Księga Henocha w tym znaczeniu jawi się jako natchniona księga prorocka.

 

Na jednym z wykładów Kenta Hovinda usłyszałem ciekawą interpretację znaczenia słowa BIBLE (z ang. BIBLIA).

Kent przedstawia to jako akronim:

B – Basic

I – Instructions

B – Before

L – Leaving

E – Earth

[Podstawowe instrukcje przed opuszczeniem ziemi].

To całkiem nieźle definiuje to, czym jest Biblia. Jest ona rzeczywiście swoistym podręcznikiem życia. Instrukcją obsługi siebie i życia dla człowieka, przekazana przez jego Stwórcę na użytek i korzyść człowieka.

Biblię możemy podzielić w skrócie na kilka części. Pełnią one różną rolę nadrzędną w całokształcie dzieła.

Pierwsze pięć ksiąg Mojżeszowych (Tora) opisuje genezę i historię powstania świata, człowieka i losy pierwszych praprzodków.

Księgi te również nadają Prawo (nazywane w niektórych przekładach Biblii zakonem), które w nieznacznym stopniu zostało zaktualizowane przez Chrystusa (i opisane już w Nowym Testamencie), zachowując niezmienny główny trzon Prawa Bożego. Na temat Prawa napiszę na tej witrynie serię artykułów.

Dalej księgi począwszy od Jozuego do Hioba to księgi dydaktyczne. Przedstawiają one różne historie, jednak przewija się w nich Prawo Boże, a same księgi stanowią obszerny materiał wspomagający rozumienie i interpretację Prawa Bożego.

Następnie przechodzimy do Psalmów, które pomimo niezaliczenia ich do ksiąg prorockich stanowią one pochwałę i uwielbienie Boga z jednej strony, a proroctwa z drugiej.

Księgi Przysłów (Mądrości i Mądrość Syracha z kanonu katolickiego) to wspomagające księgi mądrości życiowych.

Następnie mamy w Biblii księgo prorockie, na których kończy się Stary Testament.

W Nowym Testamencie zawarte są cztery ewangelie, Pawłowe Dzieje Apostolskie, listy Pawła, Jakuba, Piotra, Judy oraz Jana. Nowy Testament kończy Księga Objawienia Jana.

 

O czym jest Biblia? Jaki jest jej cel?

Pisma zawarte w Biblii przekazują nam wiedzę o genezie powstania świata, człowieka i całego stworzenia. Biblia zawiera też komplet zaleceń danych człowiekowi przez Boga, co nazywam Prawem. Bóg dał człowiekowi Prawo (zakon) i wzywa człowieka do jego stosowania. Zwróćmy na to szczególną uwagę. Bóg wzywa i zachęca do stosowania Prawa, które daje. Nigdy do tego nie zmusza.

Biblia w istocie jest księgą Prawa. Szereg materiałów dydaktycznych i historii zawartych w księgach biblijnych służy doskonaleniu zrozumienia Prawa nadanego przez Boga, pomaga w interpretacji i stosowaniu ustaw Bożych.

Biblia jest też księgą poznania. Poznania Ojca, Stworzyciela, jego motywu i miłości a także zapalczywości w obronie Prawa.

Wreszcie Biblia jest wezwaniem do nawrócenia. Jest księgą przedstawiającą koniec jaki czeka świat i tych, którzy odstąpią od Boga. Biblia w całokształcie nawołuje do nawrócenia. Precyzja proroctw i wypełnianie się ich zarówno w historii jak i na naszych oczach w ujęciu proroctw na czasy bliskie końca, ma na celu dowiedzenie słuszności przekazu zawartego w pismach oraz utwierdzenie w Prawdzie.

To czyni Biblię księgą życiodajną, księgą pocieszenia i pokrzepienia uciśnionych i utrapionych trudami życia.

Co jeszcze należy powiedzieć w temacie tego o czym jest Biblia?

Zapamiętaj to, bo jest to bardzo istotne. Biblia jest księgą zapowiadającą to, co nastąpi. Daje to zarówno świadectwo Prawdzie i Prawu, potwierdza jedyną drogę jaką jest nawrócenie oraz daje światło niezbędne do odnalezienia drogi życia w czasach końca.

Oprócz opisu genezy powstania Stworzenia, przekazania Prawa i historii, które służyć mają lepszemu zrozumieniu Prawa, Biblia zapowiada całkowity triumf Boga i jego Prawa nad złem. Biblia zapowiada również krwawą destrukcję ludzi, którzy od Boga odstąpią.

W przyszłych artykułach wrócę jeszcze do tematu ponadczasowości Biblii i ukażę jej aktualność dla pokoleń w historii. Jednak jednym z głównych tematów Biblii są czasy końca i sądu nad światem. Wiele osób uważa, że proroctwa Starego Testamentu nas nie dotyczą lub już się wypełniły. Po raz kolejny podkreślić muszę, że nic bardziej mylnego.

Biblia jest wręcz dedykowana pokoleniom czasów końca.

Nie bez powodu w tych właśnie czasach działać ma (i właśnie działa – to co czytasz jest również wynikiem Jego działalności) zapowiedziany Pocieszyciel – Duch Prawdy, oraz nie bez powodu właśnie w tych czasach ma wzrosnąć poznanie.

Dan 12:4 Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.
Jan 14:15 Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.

Jan 14:16 Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki –

Jan 14:17 Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.

Jan 14:26 Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
Jan 16:7 Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was.

Jan 16:8 A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, i o sprawiedliwości, i o sądzie;

Jan 16:9 O grzechu, gdyż nie wierzyli we mnie;

Jan 16:10 O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie;

Jan 16:11 O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony.

Jan 16:12 Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie;

Jan 16:13 Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.

Jan 16:14 On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.

Jan 16:15 Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi.

 

Są to bardzo ważne wersety. Udowadniają jak bardzo ważne są czasy końca. Czasy ostateczne są po powstaniu świata i człowieka kluczowym momentem w Bożym Planie. Dlatego w Biblii oraz Księdze Henocha znajdujemy bardzo wiele proroctw odnoszących się właśnie do ostatnich dni – do czasu ostatecznego, Dnia Pańskiego – Dnia Sądu. W dniu tym (tak symbolicznie określonym czasie ostatecznym), Bóg oddzieli bezbożnych od swojego ludu, tak jak oddziela się chwast od pszenicy.

O czasach końca postaram się z Bożą pomocą napisać szereg artykułów. Jednak w tym poście na temat tego czym jest Biblia, również należało się do tego tematu odnieść.

Czytaj Biblię jakby wszystko było napisane dla Ciebie, na TEN CZAS. Wbrew pozorom nie popełnisz wielkiego błędu. Jest to księga niezwykle aktualna, ponadczasowa i w fascynujący i doskonały sposób przygotowana właśnie na czasy, w których żyjemy … a które określam czasami bliskimi końca. Nie określam jeszcze tych dni czasem ostatecznym, ale przejście z czasu bliskiego końca, do rzeczywistego kresu dni może nastąpić dosłownie w każdej chwili. Moim celem jest przygotowywać się i być czujnym, wyposażyć się w wiedzę i poznanie a także pomagać innym ludziom szukającym Boga na drodze nawrócenia, zachęcić do czujności i poznawania wiedzy, która w którymś momencie zapewni wyzwolenie z okowów zła, które uczyniło z nas niewolników.

Wypełni to zapowiedź:

Jan_8:32 I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

 

Czym Biblia nie jest i czego na pewno nie zawiera?

Na pewno nie znajdziesz tam modlitw jak w kościele katolickim (KRK). Nie ma tam historii „świętych”. Nie znajdziesz tam czczonej w KRK „Maryi” (a jedynie matkę Chrystusa – Marię) Po przeczytaniu Biblii ze zrozumieniem, dojdziesz do wniosku, że zawiera ona bardzo mało z nauk KRK … a wiele prawd jest wyraźnie sprzecznych z tym, czego uczy kościół katolicki. Pozostaje więc dokonanie wyboru autorytetu … Bóg i jego Słowo, czy KRK? O kościele katolickim będzie osobny artykuł.